Young Designer

Contemporary Fashion Competition 2017

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัลในโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย “ไทยใส่สบาย” ปี ๒๕๖๐ โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวั...

Fashion Smart Start Up 2016

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โชว์ผลงานจับมือสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เสริมทักษะคนรุ่นใหม่ด้านการออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์นับพันคน รองรับอุตสาหกรรม 4.0 กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สำนักงาน...

ANTHROPOCENE

การแสดงผลงาน รุ่นที่10 นักศึกษาการออกแบบแฟชั่นชั้นปีที่3 (พระนครใต้) -----34 designer ----- * ANTHROPOCENE 10 "โลกป่วย" ในปัจจุบันระยะเวลาไม่นานมานี้ การดำรงอยู่และพฤติกรรมการกระทำของมนุษย์ ทำให้ส่...

REBIRTHINE

REBIRTHINE คือผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมจำนวน 66 คน มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้านงานออกแบบแ...

The MasterPiece

COSTUME DESIGN & BODY PAINT SHOWCASE 2016 Academy : Suan Sunandha University Venue : Suan Sunandha University Date/Time : 14 December 2016